Programul Design Vestimentar Industrial

 

Alina TOCARCIUC 

Șef de program
Lector universitar, Drd.

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
Tel: +373 22 32-95-47
E-mail: alina.tocarciuc@dttp.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra a fost fondată în anul 1995 în cadrul Facultăţii Industria Uşoară cu denumirea „Bazele Designului şi Creaţiei Tehnice” (ordinul Rectorului UTM nr. 558-r din 06.11.95).

Fiind trasate obiectivele activităţii didactico-metodice şi ale cercetării ştiinţifice în domeniul proiectării artistice a produselor industriei uşoare – confecţii, încălţăminte, accesorii etc. – catedra a desfăşurat lucrul de asigurare a ciclului de instruire artistică la specialităţile facultăţii: „Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”, „Modelarea şi tehnologia tricotajelor”, „Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele”. Graţie activităţii prodigioase promovată în acea perioadă de cadrele didactice: decan al FIU, conf., dr. Constantin Spînu, lectorii superiori Stela Ştaihman, Mariana Popovici, Lilia Ixari, Marina Brescanu, Ludmila Zastavniţcaia-Şeremet, Elena Gorea, Tatiana Malinovscaia – au fost formate conţinuturile instruirii artistice la specialităţile domeniului industriei usoare.

Cu începere din anul 1998 activitatea catedrei a fost direcţionată spre determinarea conceptului de instruire, elaborarea planurilor şi programelor de învăţământ, organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire a tinerilor la specialitatea nou-enunţată “Design vestimentar” (din 2009 “Design vestimentar industrial”). Iar în perioada anilor 1999-2005 în diriguirea catedrei s-a aflat şi o altă nouă specialitate “Tehnologii poligrafice”. În 2005 catedra s-a scindat, respectiv, în catedrele “Design vestimentar” şi “Design şi tehnologii poligrafice”.

Din anul 2012 catedra “Design vestimentar” desfăşoară activităţi de asigurare a procesului de instruire la o altă nouă specialitate – “Arte decorative” (opţiunea “Design textil”). Actualmente cadrele didactice ale catedrei activează cu pregnanţă în vederea formării unei şcoli autohtone de design vestimentar şi textil, care ar corespunde exigenţelor economiei naţionale şi concepţiei universale de design, capabile să promoveze tineri creatori cu noi accepţii de simbioză a artei şi tehnicii, oportună tehnologiilor avansate şi dezvoltării libere a individului. In acest context trebuie menţionat aportul considerabil al lectorilor: Elena Musteaţă, Elena Racceeva, Aliona Gîsca, Violeta Buga, Liudmila Sireac, Alina Tocarciuc, Marina Brescanu, Lilia Ceban ş.a

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Direcţiile şi obiectivele de cercetare desemnate în planurile de activitate ştiinţifică a catedrei sunt:

 • design vestimentar
 • design textil
 • istoria şi teoria designului
 • arte plastice şi decorativ-aplicative.

Rezultatele activităţii de cercetare în direcţiile menţionate sunt expuse în: monografii, manuale, articole şi comunicări ştiinţifice. Lucrările respective au gasit implementare în cursuri de prelegeri şi indicaţii metodice privind efectuarea de către studenţi a lucrărilor de laborator la disciplinele catedrei.

Paralel cu activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică, lectorii catedrei sunt antrenaţi activ în lucrul de creaţie artistică, valorificând domeniile designului vestimentar, al artelor plastice şi decorative (pictură, grafică, imprimeu artistic, etc.). Fapt care este relevat prin participarea personalului didactic la expoziţiile de artă din ţară şi de peste hotare: România, Germania, SUA, Franţa, Rusia, Ucraina ş.a. Numai pe parcursul ultimilor 5 ani cadrele didactice titulare ale catedrei au participat la circa 70 expoziţii, inclusiv: peste 25 internaţionale; 28 personale. O promovare activă în aspect expoziţional marchează lectorii: Vasile Dohotaru, Liviu Hîncu, Ludmila Zastavniţcaia-Şeremet ş.a.

 

III. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Colaboratorii catedrei de Design Vestimentar desfăşoară activitatea didactico-ştiinţifică în aulele blocurilor de studiu nr. 11 şi 4 ale Facultăţii Industria Uşoară.

Catedra dispune de spaţii de instruire la specialitate performant dotate: ateliere de instruire artistică, laboratoare de design vestimentar şi design textil, săli de curs şi aule pentru realizarea lucrărilor practice şi de laborator, centru de calcul, bibliotecă.

 

IV. COLABORĂRI

Cadrele didactice ale catedrei colaborează cu unităţile similare de instruire din Romănia, Rusia, Ucraina în aspectele: schimb de experienţă, stagii de perfecţionare şi deplasări de serviciu; studii postuniversitare de doctorat; participări la conferinţe, simpozioane, seminare ştiinţifice. În particular, sunt menţinute relaţii de colaborare cu:

 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România
 • Institutul de Modă „IMOD”, Bucureşti, România
 • Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, România
 • Institutul de Arte Vizuale „Ioan Andreescu”, Cluj-Napoca, România
 • Academia de Arte din Sankt-Petersburg, Rusia
 • Universitatea de Stat de Tehnologie şi Design, Kiev, Ucraina

Este elocventă şi menţionarea activităţii de participare a studenţilor specialităţii „Design vestimentar industrial” la concursurile internaţionale de modă şi design vestimentar. Astfel, pe parcursul ultimilor 5 ani studenţii şi absolvenţii specialităţii respective au înregistrat succese marcante în cadrul a circa 50 participări la concursuri de design vestimentar, în majoritar de peste hotare (Rusia, Ucraina ş.a.), la care au obţinut peste 20 diplome de gr.I-III.

 

V. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Şefi de catedră:

 • Elena Dumitru Gorea – născută la 25 noiembrie 1957 în satul Verejeni, raionul Teleneşti, unde în a.1975 a absolvit şcoala medie. Studii superioare: Universitatea de Stat, Chişinău, specialitatea „Bibliograf” (1975-’79); doctorat – Universitatea din Bucureşti, România (1992-95). În 1996 obţine titlul de Doctor în filologie. Din anul 1996 – în serviciul UTM; conferenţiar, şef de catedră în 1996-98.
 • Elena Arhip Musteaţă – născută la 08 ianuarie 1974 în oraşul Făleşti, unde a absolvit în a.1991 şcoala medie „M. Eminescu”. Studii superioare: Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chişinău, specialitatea „Pedagogia artelor plastice şi decorative” (1992-97); doctorat – Academia de Ştiinţe a RM, Institutul Studiul Artelor; specialitatea „Arte plastice” (1997-2002). Din anul 1997 – în serviciul UTM; în perioada anilor 1998 -2004, 2006 – prezent – şef de catedră (în anul 2004-2006 și 2011-2012 funcţia de şef interimar al catedrei a exercitat-o Elena Victor Racceeva, lector superior la catedra nominalizată).

Potenţialul didactico-ştiinţific al catedrei include actualmente 13 persoane: 13 titulari, care, respectiv, deţin funcţiile:

 • şef de departament- 1 persoană
 • conferenţiar – 1 persoane
 • lector superior – 6 persoane
 • lector universitar – 1 persoană
 • asistent universitar – 4 persoane

Din anul 1999 la facultate sunt organizate studii de master la programul „Design vestimentar”; din 2009 – „Design vestimentar şi textil”.

În anii 2001-2003 8 cadre didactice ale catedrei au absolvit masterul la specialităţile „Design vestimentar” (7 persoane) şi „Pedagogia artelor plastice” (1 persoană).

Actualmente 3 lectori titulari ai catedrei efectuează studii postuniversitare de doctorat, alte 2 persoane au absolvit doctoratul, definitivând lucrările ştiinţifice pentru susţinere.

În prezent, colectivul catedrei este preocupat de majorarea calităţii şi eficienţei procesului de instruire la disciplinele pe care le asigură, de dezvoltarea designului vestimentar în vederea promovării şcolii autohtone în Republica Moldova, de crearea unui centru de design capabil să asigure elaborarea şi implementarea la un nivel calitativ înalt a noilor forme şi tehnologii de design-proiectare în Industria uşoară.

Nr. Nume, prenume Funcţia E-mail
1 Sugac Olga șef departament, conf. univ., dr.; de bază şi cumul olga.sugac1@dv.utm.md
2 Racceeva Elena lector superior; de bază şi cumul elena.racceeva@dv.utm.md
3 Gîscă Aliona lector superior, de bază aliona.gisca@dv.utm.md
4 Tocarciuc Alina lector superior; de bază şi cumul alina.tocarciuc@dv.utm.md
5 Lupu Ala lector superior; de bază şi cumul ala.lupu@dv.utm.md
6 Gâncul Liviu lector universitar, de bază liviu.gancul@dv.utm.md
7 Zastavniţchi – Şeremet Ludmila lector universitar, de bază ludmila.zastavnitchi@dv.utm.md
8 Ciorescu Anastasia asistent universitar, de bază anastasia.ciorescu@dv.utm.md
9 Cotelea – Condrea Ludmila asistent universitar, de bază cotelea.ludmila@dv.utm.md
10 Palamarciuc Anna

asistent universitar; de bază şi cumul

anna.palamarciuc@dv.utm.md
11 BulgaruValentina

conf. univ., dr.; cumul

valentina.bulgaru@fiu.utm.md
12 Saviţkaia-Baraghin Iarîna

conf. univ., dr.; cumul

Personal non-didactic

1 Gorcea Violeta inginer cat.I; de bază
2 Racceeva Elena inginer cat.I,  cumul elena.racceeva@dv.utm.md
3 Bujac Vladimir tehnician, cumul
4 Palamarciuc Anna şef laborator, de bază anna.palamarciuc@dv.utm.md
5 Rotari Carolina inginer cat.I; de bază