Cercetare științifică


Activitatea de cercetare științifică la facultate este parte componentă esențială a procesului de formare a specialiștilor la programele de studii realizate. Potențialul de cercetare reprezintă cadrele didactice cu titluri științifice, doctoranzii și masteranzii, care realizează investigații aplicative la teme actuale domeniului cu implicarea studenților de la anii superiori.

Direcţiile de cercetare ale Facultății de Design:

 • Probleme de proiectare inginerească în industria de confecţii din ţesături şi tricoturi. Coordonator – conf., dr.ing. Stela BALAN.
 • Optimizarea tehnologiilor şi proceselor de fabricaţie a produselor vestimentare. Coordonator: conf., univ., dr. Angela SCRIPCENCO.
 • Teoria şi metodologia instruirii profesionale Coordonator: conf.univ., dr. Olga SUGAC.
 • Optimizarea proiectării și tehnologiei produselor din piele și înlocuitori și management industrial. Coordonatori: conf. univ., dr. ing. Marina MALCOCI, conf.univ., dr. V. BULGARU.
 • Design vestimentar și textile. Coordonator: Elena MUSTEAȚĂ.
 • Valorificarea patrimoniului cultural și istoric al Republicii Moldova prin produsele publicitare, editoriale și tipografice, inclusiv în contextul integrării europene. Coordonator: conf. univ., dr. în arte Constantin SPÂNU.
 • Protecția, conservarea, modernizarea tehnologiilor și îmbunătățirea continuă a produselor publicitare, editoriale și tipografice în condiții de eficiență economică, prin prisma asigurării sănătății, securității ecologice și a securității muncii. Coordonator: conf. univ., dr. ing. Viorica CAZAC.

Anual cadrele didactice, doctoranzii și studenţii FD participă cu comunicări ştiinţifice la lucrările Conferinţei tehnico-știinţifice a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor UTM, ce se organizează în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei în luna noiembrie. La FD activează Simpozionul științific interuniversitar internațional „Creativitate. Tehnologie. Marketing”.

În perioada 1995-2015, colaboratorii facultăţii au obţinut 6 brevete de invenţie, au înregistrat la AGEPI peste 15 modele industriale de încălţăminte, au editate 20 de manuale şi monografii, circa 100 de articole au publicat în revistele de specialitate din ţară şi străinătate, circa 850 de teze şi articole ştiinţifice au publicat în culegeri de materiale ale conferinţelor şi simpozioanelor. Cadrele didactice și studenții facultăţii sistematic participă la expoziţii de artă şi design vestimentar în Republica Moldova şi în străinătate.

Proiecte educaționale și de cercetare:

 • 2008-2016. Proiectul internaţional „Consolidarea sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT)”, susținut de Fundația LED în RM – lector superior ALCAZ Olga, Catedra MCȚT.
 • 2012-2015. Proiectul 530537-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR „Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova”. – S. BALAN, şef catedră MCŢT.
 • 2011-2014. Proiectul 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR-TEMPUS-JPCR – „Création réseau universités thématiques en sciences appliquées en sciences économiques en Moldavie” – A. SCRIPCENCO, şef catedră TCŢT, V. CAZAC, şef catedră DTP, C. GHENCEA, Catedra DTP.
 • 2009-2012. Proiectul moldo-german „Dezvoltarea sistemului de pregătire și certificare a maiștrilor de instruire profesională în Republica Moldova”, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie a RM în cooperare cu Societatea Germană de Formare GIZ – conf. univ., dr. IROVAN Marcela, Catedra MCȚT.
 • 2008-2010. Proiectul JPHES-144544-2008 „Dezvoltarea parteneriatului universităților cu întreprinderile din Republica Moldova” – C. SPÂNU, S. BALAN, V. BULGARU, A. SCRIPCENCO, L. BERNAZ, A. GHELBET.
 • 2006-2008. Proiectul ID: UM JEP-26091-2005 TACIS „Implementarea unui sistem instituţional de gestiune şi asigurare internă a calităţii instruirii în învăţământul superior din Moldova”. C. SPÂNU, S. BALAN, V. BULGARU, A. SCRIPCENCO.
 • 2004-2006. Proiectul susţinut de Fundaţia SOROS: „Proiectarea şi implementarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9000:2000 în cadrul a trei instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Agrară de Stat din Moldova) ”. – C. SPÂNU, decan FIU, S. BALAN, şef catedră MCŢT, V. BULGARU, şef catedră MTCP, A. SCRIPCENCO, şef catedră TCŢT.
 • 2004-2006. Proiect ID: TP SCM – T001A04-2004 TACIS: „Scenariu de adaptare a învăţământului superior din R. Moldova la procesul de la Bologna” – C. SPÂNU, S. BALAN, V. BULGARU, A. SCRIPCENCO.
 •  2015-2018. Proiect instituțional: 48/Inst Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic european. Conducătorul proiectului: conf.univ., dr. Viorica CAZAC.
 •  2011-2014. Proiect instituțional: Structuri vestimentare multicomponente cu grad înalt de confort pentru purtători cu dizabilităţi. Conducătorul proiectului: conf. univ., dr. Angela SCRIPCENCO.
 •  210-2013. Proiect național. Optimizarea proceselor tehnologice în companiile de confecții textile. Organizator: ODIMM, Director de proiect Oleg STIOPA; membru al echipei: Olga SUGAC, dr., conf. univ. CTCȚT.
 •  2007-2008. Proiect pentru tinerii cercetători. 07.420.16. INDA. Studii antropometrice privind perfecţionarea tehnologiei de fabricare a încălţămintei terapeutice. Conducătorul proiectului: Marcela IROVAN, conferenţiar universitar, doctor în tehnică.