Programul Design şi Tehnologii Poligrafice

 

Svetlana CANGAȘ

Șef de program
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, corpul de studii nr. 11
Tel: +373 22 31-06-82
E-mail: svetlana.cangas@dttp.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Instruirea în cadrul programului de formare profesională la specialitatea „Design și tehnologii poligrafice” a demarat în anul 1999, cu înființarea Catedrei „Design și tehnologii poligrafice” în anul 2005. În anul 2019 la instituirea Departamentului Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie catedra „Design și tehnologii poligrafice” fuzionează în componența departamentului în statutul de program de studiu la specialitatea „Design și tehnologii poligrafice”.

Misiunea programului de formare profesională derivă din misiunea UTM:

 • educație și cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea specialiștilor capabili să lucreze în posturi manageriale și de cercetare atât pe plan național, cât și internațional;
 • formarea continuă a personalului didactic cât și promovarea manifestării pluralismului ideilor și opțiunilor academice, și a dialogului între toți membrii comunității universitare;
 • îmbunătățirea continuă a suportului didactic și logistic al programului prin asigurarea bazei materiale corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de studii, dar și a condițiilor de muncă a cadrelor didactice;
 • consolidarea relațiilor cu mediul economic și cu instituțiile de învățământ cu programe de formare similare prin promovarea relațiilor de cooperare internațională și integrarea în spațiul european al învățământului superior și al cercetării;

Competențe obținute:

 • Designul produselor tipografice: ediții de carte, reviste, ziare, afișe publicitare, pliante, materiale corporative, etichete, ambalaje utilizând soft-urile computerizate;
 • Realizare editorială și tehnoredactare;
 • Machetare computerizată;
 • Aplicarea tehnologiilor de imprimare: offset, flexografic, serigrafic, digital, tehnologiile hibride în realizarea produselor poligrafice;
 • Managementul proceselor poligrafice.

Program de formare:

 • CICLUL I – STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ
  • (Nivelul calificării conform ISCED/CNC- 6. Număr total de credite –240 ECTS pentru 4 ani de studii cu forma de organizare a învățământului cu frecvență și 240 ECTS pentru 5 ani de studii cu frecvență redusă)
  • 0722.3 Specialitatea „Design și tehnologii poligrafice”
 • CICLUL II – STUDII SUPERIOARE DE MASTER (master științific)
  • (Nivelul calificării conform ISCED/CNC- 7. Număr total de credite –90 ECTS pentru 1,5 ani de studii cu forma de organizare a învățământului cu frecvență)
  • 0722.3  Specialitatea „Design și tehnologii poligrafice”
 • CICLUL III – STUDII SUPERIOARE/AVANSATE DE DOCTORAT
  • (Nivelul calificării conform ISCED/CNC- 8. Număr total de credite –180 ECTS pentru 3 ani de studii cu forma de organizare a învățământului cu frecvență și 180 ECTS pentru 4 ani de studii cu frecvență redusă)
  • 252.03.  Specialitatea științifică “Proiectarea, ingineria și tehnologia produselor poligrafice”

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

În cadrul departamentul DTTP pentru asigurarea programului de studii „Design și tehnologii poligrafice” conform prevederilor planurilor de învățământ activează 16 cadre didactice, printre care: 7 conferențiari universitari, 5 lectori universitari, și 4 asistenți universitari.

Pe durata anilor de studii studenții în cadrul programelor de formare desfășoară stagii de practică realizate atât în cadrul atelierelor facultății cât și în cadrul  agențiilor de design și publicitate, editurilor și întreprinderilor poligrafice din Republica Moldova, dar și în cadrul instituțiilor de învățământ, departamentelor de cercetare, etc. Stagiile de practică sunt o componentă importantă a educației studenților care fortifică și ameliorează   integrarea studentului în mediul economic, în mediul de prestare a serviciilor prin prisma de pregătire profesională. Programele de formare profesională pentru toate trei cicluri/niveluri de studii se disting prin următoarele stagii de practică:

pentru ciclul I– STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ

 • Practica artistică și de design-240 ore, 4 săptămâni
 • Practica de design și în producție-240 ore, 4 săptămâni
 • Practica de documentare pentru proiectul de licență-240 ore, 4 săptămâni

pentru ciclul II– STUDII SUPERIOARE DE MASTER (master științific)

 • Practica de cercetare și de elaborare a tezei de master – 840 de ore, 15 săptămâni

pentru ciclul III– STUDII SUPERIOARE/AVANSATE DE DOCTORAT

 • Program de cercetare științifică – 120 ECTS, 2 ani de pregătire pentru studenții-doctoranzi de la învățământul cu frecvență și 120 ECTS cu 3 ani de pregătire pentru studenții-doctoranzi de la învățământul cu frecvență  redusă.

Cadrele didactice din cadrul programelor de formare pentru ciclul I și ciclul II au elaborat numeroase lucrări metodice ce vizează domeniul tehnologiilor editoriale, fotografice și poligrafice, note de curs, culegeri de probleme, îndrumare metodice pentru realizarea lucrărilor practice și de laborator, proiectelor și lucrărilor de an.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Angajații care asigură programul de studii DTP efectuează cercetări științifice în domeniile:

 • Istoria și teoria designului grafic:
  • design grafic – elemente, principii și mijloace aplicate;
  • evoluția graficii de carte în R Moldova;
  • promovarea valorilor și asigurarea autenticității produselor poligrafice prin design;
  • soluționarea estetică a produselor poligrafice utilizând grafica computerizată 2D și 3D;
  • studiul interferențelor imaginii și textului în perspectiva asigurării integrității produselor poligrafice în procesul de machetare.
 • Materiale poligrafice noi:
  • constituire structural-morfologică a materialelor poligrafice noi – identitate și particularități;
  • optimizarea caracteristicilor materialelor și asigurarea compatibilității structural-funcțional a acestora;
  • elaborarea ambalajelor biodegradabile în vederea protecției mediului ambiant.
 • Tehnologii editoriale actuale:
  • modernizarea proceselor pre-press;
  • implicarea tehnologiilor informaționale în procesele pre-press;
  • optimizarea și asigurarea conformității cromatice a produselor poligrafice;
  • asigurarea calității pregătirii editoriale a produselor poligrafice.
 • Tehnologii tipografice moderne de fabricație:
  • optimizarea tehnologiilor de fabricație poligrafice și asigurarea compatibilității elementelor de fabricație;
  • optimizarea tehnologiilor speciale de imprimare și finisare a produselor poligrafice;
  • îmbunătățirea continuă a calității proceselor de fabricație poligrafice.

Cadrele didactice ale programului de studii participă activ la manifestările științifice naționale și internaționale, având publicate peste 500 de lucrări.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Pentru asigurarea studiilor la programul DTP sunt dispuse spații moderne de instruire: săli de curs și laboratoare pentru realizarea lucrărilor practice și de laborator; ateliere de instruire artistică; laboratoare dotate cu mijloace și softuri computerizate specializate aplicate în domeniul designului grafic, editorial și tipografic, o bibliotecă și un fond metodic.

 

V. COLABORĂRI

Cadrele didactice care asigura programul de studii colaborează fructuos cu colegii din instituțiile de învățământ superior de profil din țară și de peste hotare în următoarele direcții:

 • formare prin mobilitate academică în cadrul parteneriatelor europene în programul ERASMUS și a parteneriatelor cu unitățile economice;
 • stagii pentru cadrele didactice în vederea îmbunătățirii continue a activităților didactice, tehnico-ştiinţiifice;
 • organizarea bilaterală a seminarelor ştiinţifico-metodice, conferințelor şi simpozioanelor;
 • constituirea bilaterală a colectivelor de coautori ce ar activa asupra elaborării planurilor de învățământ, indicațiilor metodice privind realizarea lucrărilor practice, lucrărilor de laborator, suporturilor de curs, manualelor, monografiilor, publicațiilor științifice, lucrărilor științifice;
 • schimb de cadre didactice pentru ținerea cursurilor universitare;
 • implicări bilaterale în proiecte de dezvoltare internaționale specializate;
 • colaborări bilaterale studențești: participări la conferințe, concursuri, proiecte, delegații etc;
 • organizarea taberelor de creație bilaterale cu implicarea cadrelor didactice și a studenților.

În particular, merită a fi specificate relațiile de colaborare cu:

 • Universitatea Politehnica din București, România;
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România;
 • Universitatea Politehnică din Timișoara, România;
 • Academia de Poligrafie din Lvov, Ucraina;
 • Asociația Tipografilor „Transilvania”, România.

 

VI. COMPONENŢA CATEDREI

 

Nr. Numele, prenumele Titlul științific, funcția didactică E-mail
1 Sergiu TRONCIU Decan FTP, conf. univ., dr.; cumul intern sergiu.tronciu@ftp.utm.md
2 Viorica CAZAC conf. univ., dr.; titular viorica.cazac@dttp.utm.md
3 Petru BALAN conf. univ., cumul petru.balan@dttp.utm.md
4 Svetlana GANGAŞ conf. univ., dr.; titular svetlana.cangas@dttp.utm.md
5. Valentina BULGARU conf. univ., dr.; titular valentina.bulgaru@dttp.utm.md
6. Jana CÎRJA conf. univ., dr.; titular jana.cirja@dttp.utm.md
7. Angela GHELBET conf. univ., dr.; titular angela.ghelbet@dttp.utm.md
8. Elena MUSTEAŢĂ lector universitar, cumul elena.musteata@dttp.utm.md
9. Lucia ADASCALIȚA lector universitar, titular lucia.adascalița@dttp.utm.md
10. Alexandra OSOBA lector universitar, cumul

(inginer-tehnolog, Tipografia STL Baștina)

alexandra.osoba@dtp.utm.md
11. Ludmila ZASTAVNIŢCHI-ŞEREMET lector universitar, titular ludmila.zastavnitchi@dttp.utm.md
12.  Larisa CAPBĂTUT asistent universitar, cumul

(Şef departament DTP la Traduno Technologies SRL)

larisa.capbatut@dttp.utm.md
13. Cristina GHENCEA asistent universitar, titular cristina.ghencea@dttp.utm.md
14. Ana-Maria CÎRJA asistent universitar, cumul anamaria.cirja@dttp.utm.md
15. Viaceslav POPOVSCHI lector, cumul

(Șef departament DTP la Tipografia Centrală)

slava_vip@yahoo.com
16. Ana CARAUŞ asistent universitar, titular ana.caraus@dttp.utm.md

 

VII. ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

Cadrele didactice ale departamentului DTTP care asigura programul de studii DTP desfășură activități de formare continuă prin organizarea:

 • cursurilor de perfecționare/specializare multidisciplinară pentru absolvenții cu studii medii de specialitate și studii superioare în:
  • proiectarea asistată de calculator – 200 de ore;
  • grafica asistată de calculator – 200 de ore;
  • video procesarea computerizată a imaginii – 200 de ore;
  • design publicitar – 200 de ore;
 • cursurilor de perfecționare pentru angajații instituțiilor editoriale și întreprinderilor poligrafice cu studii superioare în domeniu:
  • design și tehnologii editorial-poligrafice – 72 de ore.

La solicitarea agenților economici, suntem deschiși să asigurăm formarea continuă în domeniul tehnologiilor de tipar: tipar offset, tipar flexografic, tipar serigrafic, tipar tampografic, tipar digital, tehnologii de finisare a produselor tipografice.

 

VIII. ANGAJAREA ABSOLVENȚILOR

Absolvenții programului „Design și tehnologii poligrafice” sunt angajați în calitate de designeri graficieni în cadrul agențiilor de publicitate și design, studiouri preocupate de procesarea computerizată a imaginii (foto-video-animație), companii de televiziune, companii specializate în Web design, edituri și tipografii; ingineri în tipografii ce utilizează tiparul ofset, înalt, flexografic, serigrafic, tampografic, digital, tehnologii hibride de tipar și tehnologiile de finisare; manageri în domeniul tipografic și în cadrul instituțiilor de învățământ specializat.